STS Kielimatkat Oy konkurssissa ja uudestisyntynyt

Credit: YTJ

Swedish company STS Education AB was declared bankrupt by the Gothenburg District Court on August 11th, a ruling that at the time only affected the Swedish company.

In the agreement signed this week, the former owners of STS Education  along with a new investor have agreed to buy back parts of the company, including most of the subsidiaries across Europe. A new entity called STS Education Group will be formed, taking over bookings and providing refunds for any clients waiting for them. (Matthew Knott, 2020)

Credit: purehelp.se

 

Varaudu ongelmiin!

Reblogged from Keskustelo24

Rankka Kokemus Takana | 8.4.2017 14:05

Varsin useinhan ongelmien lähtökohtana on juuri se epäkelpo ja tehtävään soveltumaton isäntäperhe.

Ilmoitettaessa epäkohdista järjestölle, toivotun ja luvatun isäntäperheen vaihdon sijaan edessä onkin yleensä isompi ongelma, kun vaihto-oppilas huomaa olevansa ongelmissa sekä isäntäperheen että järjestön kanssa eli käytönnössä yksin, heitteillä. Luvattua apua ja turvaverkostoa ei näy eikä kuulu.
Vielä kun vanhempia kielletään jyrkästi puuttumasta asioihin ja nuorelta rajoitetaan yhteydenpito omiin vanhempiin, on tilanne nuorelle ahdistava ja kaoottinen.

Eristämällä nuoren, järjestöt luovat otollisen pohjan nuoren savustamiselle omasta halusta kotimatkalle. Mikäli vaihtari kestää ja sietää tilannetta, järjestö pehmittää lisää heittämällä peliin muutamat warning letterit, kiristäen sääntöjä sekä luoden mielivaltaisesti uusia määräyksiä, uhkaillen samalla erottamisella.

Vaikein tapaus järjestölle lienee fiksu nuori, joka oivaltaa pelin ja osoittautuu luupääksi. Hän sietää, hankkii näytön ja päättää, ettei lähde kotiin, vaan järjestö saa luvan hoitaa sopimuksen edellyttämän isäntäperheen…
Mitä tekeekään järjestö tässä äärimmilleen viedyssä tilanteessa? Järjestöhän ei luovuta, eikä myönnä virheitään -koskaan. Näissä tapauksissa järjestö lisää panoksia toimintakaavansa mukaisesti ja turvautuu yhteen likaisemmista tempuistaan eli tekaisee syyn ja erottaa vaihtarin perusteettomasti. Näin nuori pakotetaan ilman omaa tahtoaan ja ilman perusteita yllättäen kesken vaihdon kotimatkalle. Tieto päätetystä ja laskelmoidusti toteutettavasta äkkilähdöstä salataan ja annetaan nuorelle yleensä vasta lähtöhetkillä täytenä shokkina. Äärettömän traumatisoiva kokemus niin nuorelle itselleen kuin koko perheelle!

Kotiutuksen jälkeen järjestö pitää tietty tiukasti kiinni saamistaan rahoista ja katkaisee välittömästi yhteyden. Maajohtaja saattaa kieltää tylysti yhteydenpidon kaikkiin nuoren vaihdosta vastanneisiin tahoihin kohdemaan toimisto mukaan lukien, eikä ota itse puheluja vastaan, vaan kehottaa viemään jutun suoraan kuluttajariitalautakuntaan tai oikeuteen.. Asenne tapauksessamme oli ”Ihan sama, ei kiinnosta!”

Tämän kaiken itsekin kokeneena ja läpi käyneenä (STS/Mira Silvonen), olen selvittänyt järjestöjen toimintaa vuosikaudet, myös muissa maissa. Olen vakuuttunut näistä erittäin likaisista, laskemouduista ja jopa rikolliset piirteet täyttävistä vakiintuneista toimitavoista. Siinä määrin ja toistuvasti näitä tapauksia ilmenee, ettei todellakaan voi puhua yksittäistapauksista.

Hyviä vaihtokokemuksia on varmasti osa, mutta ne eivät kompensoi näitä järkyttäviä elämänikuisia muistoja ja nuorten nöyryytyksiä, jotka pahimmissa tapauksissa ovat johtaneet vuosikymnenien traumoihin ja terveydellisiin ongelmiin.
Ymmärrän hyvin joidenkin kirjoittajien tuohtumuksen ja vihan järjestöjä kohtaan, siksi paljon monilla on kärsimystä takanaan.

On tervettä tuntea iloa onnistuneesta vaihtokokemuksesta, mutta yhtälailla tervettä on myös tuntea pettymystä ja vihaa kokiessaan lapseensa kohdistettua tietoista sekä laskelmoitua julmaa henkistä väkivaltaa.

On myös tervettä ottaa avoimin mielin selvää asioista, jota suosittelen kaikille!

To read the comments to this post, please go to Keskustelu Suomi24

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2013:118

Oikeudellinen arviointi

X tarjoaa valmismatkalain 2 §:ssä tarkoitettuja valmismatkoina pidettäviä vaihto-oppilasmatkoja. Asiassa on arvioitavana, onko X:n toiminta vaihto-oppilasmatkojen järjestäjänä luonteeltaan elinkeinotoimintaa valmismatkalain tarkoittamalla tavalla.

Valmismatkalakia sovelletaan silloin, kun matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan. Valmismatkalaissa tarkoitettua elinkeinonharjoittajan määritelmää on lain ja sen esitöiden mukaan tulkittava laajasti. Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan valmismatkalaissa samaa kuin kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:ssä.

Kuluttajansuojalain esitöistä ilmenee, että kuluttajansuojalaissa elinkeinonharjoittajan määritelmä on tarkoitettu laajaksi. Elinkeinonharjoittajan toiminnan tulee olla taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa, johon liittyy yrittäjäriski. Toiminnan tulee olla luonteeltaan ammattimaista. Elinkeinon harjoittaminen ei aina välttämättä edellytä, että toimintaa harjoitetaan taloudellisen voiton tavoittelemiseksi harjoittajalle itselleen tai toiselle. Elinkeinon harjoittaminen edellyttää kuitenkin, että toimintaan liittyy ansiotarkoitus. Tavallisesti tämä ilmenee siinä, että tavaroita tai palveluita myydään vastiketta vastaan. Toiminta voi olla luonteeltaan vastikkeellista, vaikka jokaisesta suorituksesta ei vaaditakaan vastasuoritusta. Lain piiriin kuuluu esimerkiksi ilmaisen edun tarjoaminen muun toiminnan yhteydessä. Myös aatteellisilla yhdistyksillä voi olla sellaista toimintaa, joka katsotaan elinkeinotoiminnaksi. Kuluttajansuojalain esitöiden mukaan kuluttajansuojalain elinkeinonharjoittajan käsite ei myöskään välttämättä ole sama kuin verolainsäädännön vastaava käsite.

Kuten talousvaliokunta on valmismatkalain muuttamisesta annettua lakia koskevassa mietinnössään (TaVM 14/2008 vp) lausunut, kuuluu sen arviointi, ovatko esimerkiksi yhdistysten vaihto-oppilasmatkat luonteeltaan elinkeinotoimintaa vai ei, ensisijaisesti valvontaviranomaiselle ja viime kädessä tuomioistuimelle.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten hallinto-oikeus, että X:n vaihto-oppilasmatkatoimintaa on oppilastuloista kertyneen huomattavan liikevaihdon ja kansainväliseen vaihtoon lähetettyjen oppilaiden suuren määrän sekä X:n maksamien henkilöstökulujen määrän perusteella pidettävä ammattimaisena ja vakiintuneena toimintana. Kun otetaan huomioon, että X:n vaihto-oppilasmatkoista perimillä maksuilla pyritään kattamaan kaikki toiminnasta X:lle aiheutuvat menot sekä kansainväliseen kehitysrahastoon kustakin vaihto-oppilaista maksettavat maksut, on X:n toiminta taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa, vaikka X:n säännöistä ilmenevään toiminnan tarkoitukseen ja hinnoitteluperusteisiin ei liity varsinaista voitontavoittelua ja vaikka X saa toimintansa tukemiseen muun ohella ohjelma-avustusta ja muuta avustusta julkisista varoista.

Sillä, miten X:ää on käsitelty verolainsäädännössä ei ole merkitystä arvioitaessa, onko X:ää pidettävä elinkeinonharjoittajana kuluttajansuojalainsäädännön alaan kuuluvan valmismatkalain tarkoittamassa merkityksessä. Verolainsäädännöllä ja kuluttajansuojalainsäädännöllä on eri tavoitteet. Kuluttajansuojalainsäädäntö on laadittu elinkeinonharjoittajaan nähden heikommassa asemassa olevan asiakkaan suojaamiseksi. X:n asemaa elinkeinonharjoittajana arvioitaessa myöskään sillä ei ole merkitystä, että X:n toiminnan tulos on ollut useina vuosina tappiollinen.

Edellä esitetyillä perusteluilla X:ää on sen harjoittaessa vastikkeellista vaihto-oppilastoimintaa pidettävä sen yleishyödyllisestä luonteesta huolimatta valmismatkalain 1 §:ssä tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana ja X:n harjoittamaa vaihto-oppilastoimintaa siten valmismatkaliikkeistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuna rekisteröintiä edellyttävänä valmismatkaliikkeen harjoittamisena.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

  1. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, X:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.

Julkaistu 28.6.2013″

The entire judgement can be read on Korkein hallinto-oikeus’ site

Asiantuntija: Vaihto-oppilaita jopa raiskattu

Torstai 27.10.2016 klo 08:21

  • Asiantuntijan mukaan vaihto-oppilaat päätyvät usein isäntäperheisiin, joita ei ole huolellisesti tarkistettu.
  • Vaihto-oppilaiden turvallisuutta ajava järjestö saa viikoittain yhteydenottoja pulassa olevilta vaihto-oppilailta.
  • Vaihto-oppilaat ovat joutuneet jopa raiskausten uhreiksi.

Danielle Grijalvan välittämät kuvat näyttävät, että isäntäperheiden kodit ovat usein epäsiistejä. Kuva erään vaihto-oppilaan kodista.
Danielle Grijalvan välittämät kuvat näyttävät, että isäntäperheiden kodit ovat usein epäsiistejä. Kuva erään vaihto-oppilaan kodista. CSFES

Grijalvan mukaan ongelma on, että vaihto-oppilasjärjestöt ottavat enemmän vaihto-oppilaita kuin perheitä on tarjolla. Kuva erään vaihto-oppilaan isäntäperheen kotoa.
Grijalvan mukaan ongelma on, että vaihto-oppilasjärjestöt ottavat enemmän vaihto-oppilaita kuin perheitä on tarjolla. Kuva erään vaihto-oppilaan isäntäperheen kotoa. CSFES

CSFES

 

Grijalvan tehtävänä oli myös etsiä Yhdysvaltoihin tuleville vaihto-oppilaille isäntäperheitä.

Vuonna 2004 Grijalva kertoo tutustuneensa vaihto-oppilasbisneksen pimeään puoleen. 16-vuotias ranskalainen vaihto-oppilas kertoi Grijalvalle, että hänen host-isänsä on kuvannut tätä nukkuessa, tutustuttanut hänet nettipornoon ja tarjonnut hänelle alkoholia.

Tämän jälkeen Grijalva on keskittynyt vaihto-oppilaiden suojelemiseen. Hänen perustamansa järjestö Committee for Safety of Foreign Exchange Students (CSFES) toimii useissa maissa, myös Suomessa.

– Surullista, mutta usein oppilaat ovat matkalla Yhdysvaltoihin ilman, että heille on löydetty huolellisesti tarkistettu isäntäperhe. Usein vaihto-oppilaita kannustetaan menemään ovelta ovelle aluevalvojan naapurustossa kysymään täysin tuntemattomilta ihmisiltä, voisivatko he toimia heille isäntäperheenä, Grijalva kertoo englanniksi sähköpostitse. ………………….

The rest of the article can be read at Italehti

F-1 organization in California, USA loses its SEVIS accreditation

Livermore Valley Charter Preparatory loses accreditation

In 2005, Tri-Valley Learning Corporation (TVLC) in California established  charter schools ranging from elementary school to high school. The high school is Livermore Valley Charter Preparatory (LVCP). About 90 foreign exchange students attend the school. Investigations into irregularities (see below) started February 2016. As a result of these investigations, Western Association of Schools and Colleges (WASC) withdrew LVCP’s accreditation*. The school district denied LVCP’s petition of charter renewal December 2016. LVCP is no longer listed as having SEVIS F-1 certification. The school has said that they will stop their student exchange program from July 2017.

3rd February 2016 Livermore Valley Joint Unified School District (LVJUSD) sent the Governing Board of the TVLC a Notice of Violation (NOV). Among other things, the NOV concerns the below violations with regards to LVCP’s exchange students.**  Media got hold of the information and several in-depth articles about this issue can be found on the net.

16th February 2016 two students were involuntarily transferred to a school in Stockton. Livermore Police Department and Stockton Police Department intervene. As more information comes to light the police begin investigating matters at LVPC. Alameda County District Attorney began investigations into allegations of fraud, mismanagement of its foreign exchange program and child endangerment.

Read more at  Foreign Student Exchange

Tärkeitä Kysymyksiä

Asioita, joita jokaisen tulisi selvittää järjestön kanssa ennen päätöstä vaihtoon lähdöstä:

Sopimus

Onko järjestö sitoutunut noudattamaan OPH:n suosituksia?

Onko järjestö sitoutunut noudattamaan US Department of State:n sääntöjä?

Vastaako lähettävä järjestö vaihto-ohjelman toteutumisesta sopimuksen mukaisesti mahdollisista yhteistyökumppaneista huolimatta?

Järjestön käyttämät yhteistyökummapanit kohdemaassa?
Onko vaihto-ohjelmalla mitään takuuta?

Kuka järjestössä käsittelee vaihto-oppilaiden terveystietoja?
Miten järjestö varmistaa riittävän asiantuntemuksen erottamispäätöksisään, joissa perusteena käytetään terveydellisiä syitä?

Onko vaihto-oppilaalla halutessaan oikeus keskeyttää vaihto-ohjelma ja palata kotiin järjestön kustannuksella ilman lisäehtoja? (OPH:n suositukset 4.3)

Onko vaihto-oppilaalla oikeus pitää halutessaan yhteyttä omiin vanhempiinsailman järjestön asettamia rajoituksia?

Onko vaihto-oppilaalla halutessaan mahdollisuus ostaa itselleen lisäruokaa, vaikäyttääkö järjestö sitä varoituksen perusteena?

Onko vanhemmilla oikeus käydä paikanpäällä oppilaan sairaustapauksessa, ongelmatilanteessa tai toteamassa sopimusrikkomus esim. epäinhimilliset asuinolosuhteet, vai onko vierailu kaikissa tapauksissa sopimusrikkomus ja vaihto-oppilaan erottamisperuste?

Laatiiko järjestö mahdollisia lisäehtoja ja/tai uusia määräyksiä vaihto-oppilaalle vaihto-ohjelman aikana, jos niin millaisia?

Ongelmatilanteiden ratkaisu ja korvauskäytäntö?

Esimerkkitapauksia epäonnistuneesta vaihto-ohjelmasta ja korvauskäytännöstä?

Isäntäperhe, Aluevalvoja

Onko isäntäperheiden hankinta OPH:n suositusten mukaisesti vastikkeetonta? (OPH:n suositukset 3.1)

Mikä on isäntäperheille myönnettävä ”stipendi”?

Aluevalvojien palkitsemisjärjestelmä isäntäperheiden hankinnassa?

Onko aluevalvoja järjestön työntekijä vai toimiiko hän itsenäisenä?

Isäntäperheille asetetut minimikriteerit?

Ilmoittaako järjestö suoraan ja rehellisesti ennen lähtöä, mikäli on tilanne ettei vaihto-oppilaalle ole löytynyt pysyvää isäntäperhettä koko vaihdon ajaksi?

Mikäli vaihto-oppilaalle selviää vasta kohdemaahan saapuessa, ettei järjestö olelöytänyt hänelle isäntäperhettä koko vaihdon ajaksi, onko hänellä halutessaan oikeus palata kotiin järjestön kustannuksella ja saada kaikki vaihto-ohjelmasta maksetut rahat takaisin? (OPH:n suositukset 4.4)

Kuka vastaa rikostaustatutkimuksista? Onko vanhemmilla mahdollisuus nähdä rikorekisteriotteet isäntäperheenjäsenistä, vai joutuuko ne halutessaan itse maksamaan?

Onko vanhemmilla mahdollisuus saada kuvat kodista ennakkoon?

Onko järjestön edustajien (aluevalvojat, maa- ja aluejohtajat ym.) isäntäperheinä toimiminen poissuljettu, kuten US Department of State Regulations section 62.25 (d)(3) edellyttää?

Onko isäntäperhe kohdemaan kantaväestöä, joka edustaa kyseisen maan kulttuuria ja perinteitä?

Vakuutus

Mikä on vakuutuksen myöntänyt yhtiö?

Mitkä ovat vakuutukselle asetetut minimikriteerit?

Edellyttääkö järjestö OPH:n suosituksissa kohdassa 4.2. lueteltujen lisäksi vielä jotain muuta vakuutusturvaa?

Mikä on vaihtojärjestön rooli vakuutuskaupassa?

Kuka on vakuutuksen edustaja Suomessa?

Missä maassa ratkotaan vakuutusriidat?

Toimittaako järjestö lain mukaisen vakuutuskirjan heti vakuutusmaksun saatuaan?

Millainen oikeusturva vakuutuksessa on? Kattaako oikeusturva myös riidat vaihtojärjestöä, sen edustajia ja yhteistyökumppaneita sekä isäntäperhettä vastaan?

Korvaako vakuutus kotiinpaluun jälkeen tarvittavan hoidon tai terapian vaihto-oppilasaikana alkaneeseen sairauteen tai syntyneeseen vammaan?

Kattaako vakuutus matkatavaran? Varkaustapauksissa puhelimet, kamerat?

Korvaako vakuutus, jos isäntäperheen toimesta rikkoutuu tai häviää vaihto-oppilaan omaisuutta?

Hyväksyykö järjestö vanhempien hankkiman oman vakuutuksen, joka kattaa järjestön asettamat minimikriteerit (kansainvälinen todistus)?

Muuta

Miksi kaupalliset järjestöt mainostavat toimintaansa voittoa tavoittelemattomana?

Onko järjestöllä julkisiin prosesseihin (kuluttajariitalautakunta, oikeus) päätyneitä asiakasriitoja?

© Rautiola & Virta 30.01.2017

Lehti: Tytöt olivat lähdössä kielikurssille Englantiin – isäntäperheen taustasta paljastui karmivia tietoja

This article is copied in its entirety from Ilto-Sanamat 30 December 2016

Kun lasten vanhemmat laittoivat isäntäperheen nimen netin hakupalvelimelle, rikoshistoria selvisi nopeasti.

Kolme 14-vuotiasta tukholmalaistyttöä olivat lähdössä yhdessä kolmen viikon kielikurssille Brightoniin Englantiin, kun vanhemmat saivat selville tyttöjen isäntäperheen karmivan taustan. Tapauksesta uutisoi Aftonbladet.

Vain vähän ennen tyttöjen unelmamatkaa, tytöt saivat kielikurssin järjestäjältä STS:ltä kirjeen, jossa kerrottiin, että majoitusasiat olivat nyt kunnossa. Mutta kun vanhemmat laittoivat isäntäperheen nimen internet-hakuun, eteen alkoi tulla selkäpiitä karmivia uutisia.

Brittimedian aikanaan laajasti uutisoimissa tapauksissa perheen teini-ikäinen tytär oli puukottanut samanikäisen tytön kuoliaaksi syntymäpäiväjuhlissa, koska uhri oli vahingossa astunut tämän varpaille.

Vain päivä tyttären tuomion jälkeen perheenisä puukotti äitiä 15 senttisellä puukolla vatsaan, rintaan ja käsivarsiin ja jätti tämän verta vuotavana keittiöön. Miestä epäiltiin murhan yrityksestä, mutta hänet pidätettiin vasta neljä vuotta myöhemmin Yhdysvalloissa.

Kolmen tytön perheet ottivat yhteyttä kielikurssin järjestäjään ja kertoivat löytämistään tiedoista. Silloin selvisi, ettei STS:llä ollut aavistustakaan isäntäperheen synkästä taustasta.

Kielikurssin järjestäjä ei kuitenkaan myöntänyt tehneensä mitään väärää. STS:n vastauksessa tyttöjen vanhemmille sanotaan, että he tarkistavat vain yli 18-vuotiaiden isäntäperheen osoitteessa kirjoilla olevien rikosrekisterin. Vastauksen mukaan rikoksista tuomitut isä ja tytär eivät enää asu samassa osoitteessa, eikä heidän tekonsa vaikuta isäntäperheen äidin luotettavuuteen.

Ennen lähtöä tytöt saivat kuitenkin vaihtaa isäntäperhettä.

Heini Särkkä

Request for information about Charles T. Ritz, III

CSFES has just received information that the police are investigating Charles T. Ritz III (65), better known as Chuck Ritz, for sexual misconduct that goes as far back as 1975 and may have continued up until recently. We have been told that some of his victims may have been earlier exchange students from at least Austria, Finland and Germany.

The first allegations against Mr. Ritz came from people who had been his students in Lake Bluff School District, Chicago, Illinois, during the period of 1975-1985. In June 2016, they contacted the Lake Bluff Police Department.

At the time of the alleged abuse, the students informed school authorities of the matter. The school superintendent, Edward Noyes, chose to not contact police or prosecutors. Instead, the school district consulted their insurance company and attorneys. Nor did he disclose this information when he was contacted by other school districts. According to ABC7, Chuck Ritz ”was allowed to resign and even paid more than $22,000 on the way out of the door.”

During this period, another allegation of sexual misconduct was brought against Mr. Ritz in Florida by two teenagers. One of the alleged victims was a student of Mr. Ritz and the other was the boy’s girl-friend.

When he left Illinois for more attractive fields, Mr. Ritz went to Orange County, California. He worked in the Fullerton Joint Union High School District at La Habra High School until May 2016, when this case was brought to light. The number of allegations against Charles Ritz indicate a serial abuser. Such abusers seldom stop. Experience teaches which victim will keep quiet.

If you have information about Mr. Charles (Chuck) T. Ritz III, please contact the Committee for the Safety of Foreign Exchange Students through Lise Lotte M Almenningen at margarethesdatter (at) csfes.org or the CEO of CSFES, Danielle Grijalva, at dgrijalva (at) csfes.org or the police in California through Detective Forgash of the La Habra Police Department at JForgash (at) lahabraca.gov


Media links:

Painajaismainen vaihtovuosi maksoi 10 000 euroa: koti täynnä eläinten jätöksiä, ruokaa ei annettu

The exchange organization involved is Explorius.

Anuleena Asikainen,17, joutui vaihto-oppilasvuotenaan Yhdysvalloissa kärsimään nälästä, astmakohtauksista ja isäntäperheen määräämistä katumusharjoituksista.

  • Anuleena Asikaisen vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa maksoi noin 10 000 euroa.
  • Opiskelija sai vuoden aikana astmakohtauksia epäsiistin kodin vuoksi, eikä hän saanut kahdessa perheessä tarpeeksi ruokaa.
  • Asikaisen mielestä järjestöt tekevät rahaa lähettämällä nuoria perheisiin, joiden taustoja ei ole tarkastettu.

Anuleena Asikainen oli haaveillut vaihto-oppilasvuodesta Yhdysvalloissa pitkään.
Anuleena Asikainen oli haaveillut vaihto-oppilasvuodesta Yhdysvalloissa pitkään. (JOONAS SALMELA)

9Anuleena Asikainen oli haaveillut vaihto-oppilasvuodesta Yhdysvalloissa pitkään.Unelma toteutui viime syksynä, kun 16-vuotias Anuleena pääsi vaihtoon Virginian osavaltioon.

Ongelmat alkoivat ensimmäisenä iltana. Anuleena oli ilmoittanut Explorius-vaihtojärjestölle olevansa astmaatikko, mutta hänen isäntäperheellään oli viisi kissaa ja kolme koiraa. Eläimet tekivät jätöksiään sisätiloihin. Anuleena alkoi heti saada toistuvia astmakohtauksia.

– Kissat asuivat kellarissa, jossa oli myös perheen kahden lapsen huoneet. Kellari oli todella sottainen ja haisi aivan kammottavalle, Anuleena kertoo.

Anuleena lähetettiin lääkäriin, joka totesi astmakohtausten johtuvan liasta, pölystä ja homeesta. Lääkäri määräsi Anuleenan viettämään aikansa siistissä tilassa – käytännössä omassa huoneessaan.

Anuleenan äiti Anita Asikainen sai puhelun Yhdysvalloista puolentoista viikon jälkeen.

– Meillä oli kotona kaksi kelloa, Suomen ja USAn aika. Kun Anuleena soitti ja kertoi tilanteesta, Amerikan aika pysähtyi. Henkiset vaikeudet alkoivat siitä.

Anuleenan ensimmäisen isäntäperheen koti Virginiassa oli sottainen. Perheen lukuisat lemmikit tekivät tarpeitaan sisälle.
Anuleenan ensimmäisen isäntäperheen koti Virginiassa oli sottainen. Perheen lukuisat lemmikit tekivät tarpeitaan sisälle. (ANULEENA ASIKAINEN)

Isäntäperheen koti oli täynnä rojua. Anuleena sai myöhemmin kuulla, että perheessä oli hänen jälkeensä uusi vaihto-oppilas.
Isäntäperheen koti oli täynnä rojua. Anuleena sai myöhemmin kuulla, että perheessä oli hänen jälkeensä uusi vaihto-oppilas. (ANULEENA ASIKAINEN)

The rest of the article is at Iltalehti.fi

STS Kielimatkat / STS Vaihto-oppilaasohjelmat

STS Kielimatkat Oy
Company number: 0765766-2
Registered: 26th July 1989

Mannerheimintie 44 A, 3 krs., 00260 Helsinki
– STS-Språkresor Ab
– STS Vaihto-oppilaasohjelmat

Owner: Lars-Olof Christer Magnusson via STS Student Travel Schools AB


Stiftelsen IBS International Business Schools

STS Alp Holding AB (2005)

Investment Aktiebolaget Janus AB

Om Associates, Inc.
(Corporate layout copied, with permission, from CSFES Sweden’s blog)


Media:

Feel free to share the challenges you met during your exchange year

%d bloggaajaa tykkää tästä: